תחומי עיסוק

תחומי העבודה כוללים בין היתר את הנושאים הבאים:

הכנת חוות דעת שמאיות למטרת: קניה, מכירה, חלוקת ירושות, פירוק שותפויות, כינוס נכסים, דמי פינוי ראויים,דמי שכירות, דמי שימוש ראויים, דמי מפתח, חלוקה ואיזון, התנגדויות לתב"ע ומפגעים שונים וכו'.

  • עריכת שומות מקרקעין נגדיות לשומות היטל השבחה של ועדות לתכנון ובניה.

  • חישוב גובה הפיצויים הראויים בהפקעת מקרקעין וירידות ערך עפ"י סעיף 197 כולל התמחות בשטחים חקלאיים.

  • עריכת שומות מקרקעין לדמי היתר/דמי הסכמה/דמי שימוש בקרקעות בניהול רשות מקרקעי ישראל.

  • אנו עוסקים בהכנת חוות דעת שמאיות לבטוחה בנקאית לרבות בנק משכן.
  • הגשת השגות לרשויות מיסוי מקרקעין (כגון בנושא סעיף 49ז' לחוק מס שבח).

  • מינוי כשמאים מכריעים מטעם בית המשפט והכנת חוות דעת מומחה המיועדת לדיון בבית משפט.

  • פעילות בתחום ליווי פרוייקטים החל משלבי בדיקת כדאיות כלכלית, תכנון וביצוע וכלה בניהול השוטף של הפרוייקט.

  • מתן שירותי ליווי וייעוץ לגופיים ציבוריים, עסקיים ופרטיים.