תשלומים לרמ"י – דמי רכישה לרמ"י

מה צריך לדעת על תשלומים לרמ"י

  • כיום ניתן לרכוש נחלה מהוונת ("דמי רכישה במכירת נחלה)" הכוללת תשלום מראש לרמ"י עבור כל זכויות הבניה הקיימות והעתידיות – תשלום "דמי הרכישה".
  • החוכר המחזיק בנחלה רשאי לרכוש את מלוא הזכויות למגורים (הקיימות והעתידיות) בחלקת המגורים תמורת תשלום "דמי רכישה" בשיעור של 33% משווי הקרקע של חלקת המגורים.

      להלן שני מסלולים לבחירה:

  • חוכר אשר שילם "מקדמה" ("דמי חכירה" / "דמי כניסה") בשיעור 3.75% כאמור ישלם בנוסף:

     תשלום בשיעור 29.25% (השלמה ל-33%) בהתאם לשומה פרטנית עדכנית.

     תשלום בשיעור 33% משומה פרטנית ליתרת הזכויות המאושרות בתכנית תקפה והפוטנציאל

     התכנוני למגורים לרבות הזכות לפצל מגרשים, אשר בעבורם טרם שולמו דמי חכירה מהוונים.

  • חוכר אשר לא שילם "דמי חכירה" (מקדמה) בשיעור של 3.75% + מע"מ יחויב בתשלום בשיעור 33% + מע"מ משומה פרטנית למלוא הזכויות המאושרות בתוכנית תקפה והפוטנציאל התכנוני למגורים לרבות הזכות לפצל מגרשים (שווי הזכויות הנישומות בשומת רשות מקרקעי ישראל יהיה ללא מע"מ והפחתת הוצאות הפיתוח המאושרות).
  • ראוי לציין כי על שומת רמ"י (רשות מקרקעי ישראל) רשאים הצדדים להגיש השגה.
  • ההשגה תוגש לרשות מקרקעי ישראל במסגרת לוח הזמנים המצויין במפרט הכספי ולאחר תשלום אגרת השגה במועדה.
  • בהשגה ידון השמאי הממשלתי לאחר מתן זמן ואפשרות לצדדים לטעון את טענותיהם בפניו או בכתב.
  • במקרה וההחלטה בהשגה הראשונה אינה מקובלת ניתן בהתייעצות עם שמאי המקרקעין לפנות לועדת השגות בהליך של השגה שניה. בועדת השגות חבר השמאי הממשלתי הראשי או סגנו, שמאי מכריע (מרשימת השמאים המכריעים) ועו"ד המרכז את הועדה. ההחלטה של ועדת השגות אינה מוגבלת למחלוקת בין הצדדים.
  • מאמר זה על תשלומים לרמ"י נרשם ע"י: ניצן מקובר שמאי מקרקעין ומומחה במגזר החקלאי MAKOVERN@GMAIL.COM נייד: 054-3191117