דמי רכישה בנחלה

מה צריך לדעת על דמי רכישה במכירת נחלה

 • ניתן כיום לרכוש את מלוא הזכויות למגורים בחלקת המגורים תמורת תשלום דמי רכישה בנחלה בשיעור של 33%+מע"מ.
 • לאחר תשלום "דמי רכישה בנחלה" החוכר יהיה פטור מתשלום כלשהו לרשות בגין:
 • כל בניה למגורים.
 • פיצול מגרשים.
 • פטור מתשלום דמי הסכמה על חלקת המגורים בעת העברת זכויות (למעט על השטחים החקלאיים).

 

*ניתן יהיה אף להשכיר את בתי המגורים בנחלה גם למי שאינו קרובו.

 • כיום ניתן לרכוש נחלה מהוונת ("דמי רכישה במכירת נחלה)" הכוללת תשלום מראש לרמ"י עבור כל זכויות הבניה הקיימות והעתידיות – תשלום "דמי הרכישה".
 • החוכר המחזיק בנחלה רשאי לרכוש את מלוא הזכויות למגורים (הקיימות והעתידיות) בחלקת המגורים תמורת תשלום "דמי רכישה" בשיעור של 33% משווי הקרקע של חלקת המגורים.

      להלן שני מסלולים לבחירה:

 • חוכר אשר שילם "מקדמה" ("דמי חכירה" / "דמי כניסה") בשיעור 3.75% כאמור ישלם בנוסף:
 • תשלום בשיעור 29.25% (השלמה ל-33%) בהתאם לשומה עדכנית.
 • תשלום בשיעור 33% משומה פרטנית ליתרת הזכויות המאושרות בתכנית תקפה והפוטנציאל התכנוני למגורים לרבות הזכות לפצל מגרשים, אשר בעבורם טרם שולמו דמי חכירה מהוונים.
 • חוכר אשר לא שילם "מקדמה" בשיעור של 3.75% יחויב בתשלום בשיעור 33% + מע"מ משומה פרטנית למלוא הזכויות המאושרות בתוכנית תקפה והפוטנציאל התכנוני למגורים לרבות הזכות לפצל מגרשים (שווי הזכויות הנישומות בשומת רשות מקרקעי ישראל יהיה ללא מע"מ והפחתת הוצאות הפיתוח המאושרות).
 • ראוי לציין כי על שומת רשות מקרקעי ישראל רשאים הצדדים להגיש ערר / השגה.
 • ההשגה תוגש לרשות מקרקעי ישראל במסגרת לוח הזמנים המצויין במפרט ולאחר תשלום אגרת השגה במועדה.
 • בהשגה ידון השמאי הממשלתי לאחר מתן זמן ואפשרות לצדדים לטעון את טענותיהם בפניו או בכתב.
 • במקרה וההחלטה בהשגה הראשונה אינה מקובלת ניתן בהתייעצות עם שמאי המקרקעין לפנות לועדת השגות בהליך של השגה שניה. בועדת השגות חבר השמאי הממשלתי הראשי או סגנו, שמאי מכריע (מרשימת השמאים המכריעים) ועו"ד המרכז את הועדה. ההחלטה של ועדת השגות אינה מוגבלת למחלוקת בין הצדדים.
 • מאמר על דמי רכישה בנחלה נרשם ע"י ניצן מקובר שמאי מקרקעין ומומחה במגזר החקלאי  MAKOVERN@GMAIL.COM נייד: 054-3191117