מה צריך לדעת על היוון נחלה חקלאית

מה צריך לדעת על נחלה מהוונת

 • כיום לפני הכניסה להחלטה"משטר הנחלות הישן" בחלקת המגורים ניתן לבנות 2.5 יח"ד בשני מבנים בשטח 375 מ"ר בתנאי שיוכח רצף של 3 דורות – עפ"י החלטות רשות מקרקעי ישראל [רמ"י].
 • דור ראשון 160 מ"ר, דור שני 160 מ"ר ודור שלישי 55 מ"ר.
 • הבניה בהיקף בניה זה – ללא תשלום לרמ"י.
 • בניה מעל 375 מ"ר – יש לשלם 91% דמי היוון לרמ"י.
 • במידה והחוכר יבקש יוכל להצטרף להחלטה / להסדר ולהוון את הנחלה החקלאית כמפורט בקובץ החלטות תמורת תשלום "מקדמה" ("מקדמה" = "דמי חכירה" מהוונים).
 • "דמי חכירה" מהוונים בסך של 3.75% מערך הקרקע + מע"מ.
 • ערך הקרקע = ערך הקרקע של "חלקת המגורים" עם היקף בניה בסיסי למגורים- עד 375 מ"ר בכפוף לקיומה של תכנית תקפה.
 • ערך הקרקע בשומת רשות מקרקעי ישראל מחושב ללא מע"מ וללא הוצאות פיתוח.
 • לאחר הכניסה להחלטה ותשלום "דמי חכירה מהוונים" ("היוון הנחלה החקלאית") תבוטל הדרישה לרצף בין דורי ותותר בניית יחידות דיור לחוכר ולקרובו. בניית יחידות הדיור הינה לפי תב"ע בתוקף (ניתן לנצל את קיבולת הבניה בגודל של 375 מ"ר בין יח"ד הדיור עפ"י הצורך וללא המגבלה של 160 מ"ר + 160 מ"ר + 55 מ"ר).
 • ראוי לציין כי על שומת רשות מקרקעי ישראל רשאים הצדדים להגיש ערר / השגה.
 • ההשגה תוגש לרשות מקרקעי ישראל במסגרת לוח הזמנים המצויין במפרט ולאחר תשלום אגרת השגה במועדה.
 • בהשגה ידון השמאי הממשלתי לאחר מתן זמן ואפשרות לצדדים לטעון את טענותיהם בפניו או בכתב.
 • במקרה וההחלטה בהשגה הראשונה אינה מקובלת ניתן בהתייעצות עם שמאי המקרקעין לפנות לועדת השגות בהליך של השגה שניה. בועדת השגות חבר השמאי הממשלתי הראשי או סגנו, שמאי מכריע (מרשימת השמאים המכריעים) ועו"ד המרכז את הועדה. ההחלטה של ועדת השגות אינה מוגבלת למחלוקת בין הצדדים.
 • מאמר זה על היוון נחלה חקלאית נרשם ע"י ניצן מקובר שמאי מקרקעין ומומחה במגזר החקלאי MAKOVERN@GMAIL.COM נייד: 054-3191117