יחידת דיור שלישית בנחלה

לאחר הכניסה להחלטה (תשלום "דמי חכירה" / "דמי כניסה") תבוטל הדרישה לרצף בין דורי ותותר בניית יחידות דיור לחוכר ולקרובו. ההחלטה מתירה פיצול מגרשים מחלקת המגורים בנחלה, בניית בית שלישי בנחלה / יחידת דיור שלישית בנחלה בכפוף לתוכנית בניין עיר תקפה ורלבנטית תמורת תשלום בסך של 33%+מע"מ מערך הקרקע. להלן שני מסלולים לבחירה:
  • מסלול א' – חוכר אשר שילם "מקדמה" ("דמי חכירה" / "דמי כניסה") בשיעור 3.75% כאמור ישלם בנוסף:
  תשלום בשיעור 29.25% (השלמה ל-33%) בהתאם לשומה עדכנית עבור קיבולת של עד 160 מ"ר ותשלום בשיעור 33% משומה פרטנית ליתרת הזכויות המאושרות בתכנית תקפה והפוטנציאל התכנוני. גודל המגרשים יקבע במסגרת הוראות התב"ע ובהתחשב באילוצי תכנון (כגון: פיצול בית מגורים קיים). התשלום מתייחס לזכויות אשר עבורם טרם שולמו דמי חכירה מהוונים.
  • מסלול ב' – חוכר אשר לא שילם "מקדמה" בשיעור של 3.75% יחויב בתשלום בשיעור 33% + מע"מ משומה פרטנית למלוא הזכויות המאושרות בתוכנית תקפה והפוטנציאל התכנוני למגורים. הערה: שווי הזכויות הנישומות בשומת רשות מקרקעי ישראל יהיה ללא מע"מ והפחתת הוצאות הפיתוח המאושרות.
  • ראוי לציין כי על שומת רשות מקרקעי ישראל רשאים הצדדים להגיש השגה שמאית.
  • ההשגה השמאית תוגש לרמ"י (לרשות מקרקעי ישראל) במסגרת לוח הזמנים המצויין במפרט הכספי ולאחר תשלום אגרת השגה במועדה.
  • בהשגה ידון השמאי הממשלתי לאחר מתן זמן ואפשרות לצדדים לטעון את טענותיהם בפניו או בכתב.
  • במקרה וההחלטה בהשגה הראשונה אינה מקובלת ניתן בהתייעצות עם שמאי המקרקעין לפנות לועדת השגות בהליך של השגה שניה. בועדת השגות חבר השמאי הממשלתי הראשי או סגנו, שמאי מכריע (מרשימת השמאים המכריעים) ועו"ד המרכז את הועדה. ההחלטה של ועדת השגות אינה מוגבלת למחלוקת בין הצדדים.
מאמר זה על יחידת דיור שלישית בנחלה בהיבט השמאי נרשם ע"י: ניצן מקובר שמאי מקרקעין ומומחה במגזר החקלאי MAKOVERN@GMAIL.COM נייד: 054-3191117