מועד מימוש היטל השבחה

מהו מועד המימוש של היטל ההשבחה

פסקי הדין שנקבעו בהקשר של היטל השבחה:

היטל השבחה

סעיף 7 (א) לתוספת השלישית לחוק– מורה כי יש לשלם את ההיטל לא יאוחר מהמועד בו חייב מימש את זכות במקרקעין שלגביהם חל ההיטל.

סעיף 1 לתוספת השלישית לחוק מגדיר את המונח "מימוש זכויות":

1.קבלת היתר בנייה או היתר לשימוש במקרקעין.

  1. התחלת השימוש בפועל במקרקעין.
  2. העברת הבעלות או החכירה לדורות במקרקעין.

מימוש זכויות גורם לכך שמיום זה והלאה אי תשלום ההיטל ייחשב כפיגור בתשלומו.

עד למועד המימוש היטל ההשבחה- הריבית הנה ריבית הצמדה.

0.5%- ריבית פיגורים- בגין  אי תשלום היטל השבחה.

הלכה שנקבעה על ידי בית המשפט העליון בע"א 1321/02 נוה בניין ופיתוח הוועדה המקומית מרכז קובעת כי :

"מועד המימוש בעסקת מכר מקרקעין הינו במועד חתימת הסכם מכר, שכן ממועד זה יוצאת "התעשרותו"  של המוכר כתוצאה מההשבחה מהכוח אל הפועל, ולכן ממועד זה תקום חובת תשלום."

לפי פסק הדין 86062/11– נקבע כי גם בהסכם מכר הכולל תנאי מתלה, יחול מועד מימוש הזכויות במועד חתימת הסכם מכר.

קישורים נוספים:

שמאי מקרקעין היטל השבחה