שמאי מקרקעין היטל השבחה

היטל השבחה

על פי חוק התכנון והבנייה הוענקה הסמכות החוקית לגביית היטל השבחה לידי הועדה המקומית לתכנון ובנייה.

היטל השבחה

שיעור היטל ההשבחה הינו מחצית ההשבחה.
החבות בהיטל השבחה הינה כתוצאה מהרחבת זכויות הניצול בנכס ו/או בדרך אחרת.
השבחה הינה עליית שוויים של מקרקעין עקב: א. אישור תוכנית ב. מתן הקלה ג. התרת שימוש חורג.

לדוגמא: על מגרש בשטח של 760 מ"ר קיים בית מגורים בשטח של 180 מ"ר, בשווי שוק של כ- 420,000$,
בעקבות אישור תוכנית בניין עיר חדשה ניתן להוסיף בית מגורים בשטח של 180 מ"ר,
סה"כ שווי שוק במצב החדש כ- 500,000$.
במקרה זה השמאי יכול לחשב את היטל ההשבחה כדלקמן: 40,000$ = 50% X ( 420,000$ – 500,000$).

מועד החבות בהיטל השבחה, כפי שפורט בסעיפים א-ג לעיל, אינו חייב להיות בהכרח חופף למועד התשלום בפועל.

מועד התשלום יהיה בעת מימוש הזכויות, כלומר

א. קבלת היתר לבניה או לשימוש שלא היה ניתן אלמלא אישור תוכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג.
ב. התחלת השימוש בפועל כפי שהותר לראשונה עקב אישור התוכנית המשביחה.
ג. העברת המקרקעין או העברת החכירה בהם לדורות, בשלמות או חלקית, או הענקת זכויות בהם הטעונה רישום בפנקסי המקרקעין, בתמורה או ללא תמורה.

לא יחשבו מימוש זכויות: העברה מכוח דין, העברה ללא תמורה מאדם לקרובו, רישום בפנקסי המקרקעין של זכויות במקרקעין אשר המחזיק בהם בפועל לפני 1/7/81 היה בעליהם.

הועדה המקומית תוציא חשבון היטל השבחה בהתאם לנסיבות העניין שחושב על בסיס שומה, אשר הכין שמאי מקרקעין הפועל מטעם הועדה המקומית.

מומלץ לבחון את האפשרות להגיש (השגה) "שומה אחרת" באמצעות שמאי מקרקעין, וזאת תוך 45 יום מיום קבלת ההודעה על החיוב. ההליך קבוע במסגרת תיקון 84 לחוק התכנון והבנייה ומעניק לנישום את הזכות לערער על עצם החיוב בפנייה לוועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה של משרד הפנים, או על גובה החיוב, בפנייה ליו"ר מועצת השמאים למינוי שמאי מכריע.

יעוד כספי היטל השבחה הינו ל: כיסוי הוצאות הועדה, הכנת תוכניות בניין עיר, ביצוען, הוצאות פיתוח ורכישת מקרקעין לצרכי ציבור, שימור אתרים ועוד.

הועדה המקומית רשאית לפטור את בעל המקרקעין מחובת תשלום היטל השבחה כולו או חלקו, בגין הקלה או התרה של שימוש חורג, עקב מצבו החומרי.

משבון היטל השבחה

להלן דוגמא למקרים נוספים בהם לא תחול חובת תשלום היטל השבחה:

 1. השבחה במקרקעין למגורים בישוב אשר: הוכרז כשכונת שיקום, באזור שיקום כמשמעותו בחוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום, ושניתן לגביו צו הפוטר את חובת התשלום.
 2. השבחה במקרקעין של מוסד לחינוך, לתרבות, למדע, לדת, לצדקה, לסעד,
  לבריאות או לספורט או במקרקעין של הקדש ציבורי, כמשמעותו בחוק הנאמנות,
  התשל"ט-1979, שאין עיסוקו לשם קבלת רווחים, אם אותם מקרקעין או התמורה בעדם, משמשים או מיועדים לשמש למטרות האמורות.
 3. במקרקעין המשמשים לבעליהם לבניית דירת מגורים או להרחבתה, והוא זכאי לסיוע של משרד שיכון.
  על השטח העודף ישולם היטל יחסי. הפטור הינו רק לגבי קבלת היתר לבניית הדירה או הרחבתה או העברת הזכויות בה.
 4. במקרקעין שבעליהם החזיקו בהם ערב ההשבחה 10 שנים לפחות, והם משמשים לבנייה או להרחבה של דירת מגורים עבור בעליהם או קרובו והתוכנית הקודמת שאושרה הינה לפני 1/1/50.
 5. בנייה או הרחבה של דירת מגורים בשטח של עד 140 מ"ר לרבות מחסן ששטחו אינו עולה על 20 מ"ר,
  אשר משמשת למגורי בעל הקרקע או קרובו, על כל בנייה או הרחבה נוספת ישולם היטל יחסי.
  כמו כן, הדירה צריכה לשמש בפועל למגורי בעל הקרקע או קרובו במשך 4 שנים ממועד גמר הבנייה.
  כמו כן, לא תחול חובת היטל השבחה על בעל דירת מגורים
  המבקש הקלה לבניית תוספת שטח דירת מגוריו או מגורי בני משפחתו,
  אלא רק אם היא מגדילה את השטח הכולל של דירתו למעלה מ – 110 מ"ר, וזאת לאור: תקנות התכנון והבניה (תשלום היטל השבחה על הקלה בדירת מגורים) תשמ"א – 1981.
 6. השבחה במקרקעין בשל תוספת שטחי שירות, הנדרשים לצורך ביצוע התאמות נגישות, לרבות בניית מעלית, שבנייתה אינה נדרשת לפי חוק זה או לפי כל דין לרבות תוספת שטחי שירות של עד 5% משטח המגרש.
 7. השבחה בבנית ממ"ד. הפטור ינתן לשטח המינימאלי הנדרש בלבד (9 מ"ר נטו + קירות).


כיצד שמאי מקרקעין היטל השבחה נכנס לתמונה

שמאי המקרקעין יכין חו"ד אשר יהווה כבסיס לשיח בין הועדה המקומית לבין בעל הנכס – קבלת העזרה משמאי מקרקעין צריכה להתבצע בקפידה רבה ויש להיעזר בשמאי מקרקעין מוסמך אשר מבין לעומק את נושא היטל ההשבחה, אי קבלת עזרה משמאי מוסמך ומקצועי עלולה לגרור את המשא ומתן בין בעל הנכס ובין הוועדה לבית המשפט.

למה להיעזר בשירותיו של ניצן מקובר כאשר מדובר על היטל השבחה  ?

המשרד כולל צוות בעל הכשרה מקצועית בתחום הכלכלה, השמאות וניהול מקרקעין. המשרד ברחוב מצדה 87, בתל מונד ובמושב בכפר-הס.

המשרד מתמחה בשמאות מקרקעין, ניהול נכסים וייעוץ כלכלי בנושאי נדל"ן שונים כולל היטל השבחה.

כל אנשי הצוות של ניצן מקובר נבחרו "בפינצטה" על מנת לאפשר לכם ליהנות משירותי השמאות ברמה הגבוהה ביותר בישראל.

לכל שאלה לגבי היטל השבחה התקשרו כעת או השאירו הודעתכם ואנחנו נחזור אליכם בהקדם. 

מוזמנים לפנות גם עבור נושאים אחרים כמו פיצול משק עזר.


חפשו אותנו גם בפייסבוק – שמאי מקרקעין ניצן מקובר

קישורים נוספים:

שמאי מקרקעין במרכז 

שמאי מכריע