מהי החלטה 1591?

החלטה 1591 (מעדכנת את החלטה 1553)

במידה והחוכר יבקש יוכל להצטרף להסדר עפ"י החלטה 1591 תמורת תשלום "מקדמה"  (="דמי חכירה") בסך של 3.75% מערך הקרקע + מע"מ. (ערך הקרקע= ערך הקרקע של חלקת המגורים עם היקף בניה בסיסי למגורים- עד 375 מ"ר בכפוף לקיומה של תכנית תקפה, למעט חריגים כגון חוכר ביישובי עוטף עזה).

תנאים להצטרפות להסדר:

  • הסדרה ותשלום בגין כל השימושים בתוך הנחלה.
  • רישום חלקה א' בספרי מרשם המקרקעין כיחידת רישום נפרדת בשלמות, או במקרה של  העדר רישום כאמור – הצגת הזמנת ביצוע תצ"ר פרטנית בתיאום עם האגודה ובידיעה של כל בעלי הזכויות הגובלים. לחילופין, קיומו של הליך להכנה ורישום תצ"ר לכל הנחלות במושב.

עם הצטרפות החוכר להסדר :

*תבוטל הדרישה לרצף בין דורי ותותר בניית יחידות דיור לחוכר ולקרובו.  *מימוש היקף הבניה הבסיסי למגורים יכול להיעשות במספר יחידות דיור ובגודל כפי שייקבע בתכנית תקפה.  *יותר פיצול מגרש תמורת 33% בתנאים הנזכרים בהחלטה מס' 1591.  *אם בתאריך 27/3/2007 השטח המיועד למגורים בחלקה א' של נחלה גדול מ- 2.5 דונם ("השטח הנוסף"), החוכר זכאי לבקש תחולת ההסדר המפורט בהחלטה זו גם על השטח הנוסף. בהתאם לתנאים אשר יקבעו ע"י הרשות ותמורת תשלום של דמי חכירה מהוונים בשיעור של 91% מערך הקרקע.

בניה נוספת בחלקת המגורים :

חוכר שיבקש להוסיף ו/או לממש זכויות בניה למגורים בחלקת המגורים מעבר להיקף הבניה הבסיסי הכולל של 375 מ"ר, רשאי לעשות כן בכפוף לקיומה של תכנית תקפה ולתשלום דמי חכירה מהוונים בשיעור 91% בגין מימוש זכויות הבניה כאמור. כל הגשת תכנית להוספת יחידת דיור מעבר ליחידה שלישית בנחלה תהא מותנית בהסכמת האגודה.

פיצול מגרשי מגורים מחלקת המגורים :

חוכר אשר הצטרף להסדר רשאי לפצל מגרש/ים למגורים מחלקת המגורים ולחתום לגביו/הם על חוזה/ים חכירה למלוא זכויות הבניה למגורים ליחידת דיור אחת (הקיימות והעתידות), פעולה זו תתאפשר בכפוף לכל התנאים המפורטים להלן : *יחידת דיור קיימת על פי תכנית תקפה עם זכויות בניה כוללות של לפחות 160 מ"ר, המשמשת בפועל למגורי החוכר, תישאר תמיד צמודה לנחלה ולא יותר פיצול מגרש מנחלה *פיצול מגרש יעשה בכפוף לקיומה של תכנית תקפה המאפשרת את הפיצול. *תכנית לפיצול מגרש/ים מהנחלה ככל שהיא יוצרת יחידות דיור שאינן כלולות בנחלה, תהיה כפופה למגבלות תמ"א 35 כפי שתעודכן   בעקבות החלטת המועצה הארצית לתכנון ובניה מיום 1/12/15. *גודל המגרש המפוצל וזכויות הבניה בשטח של 160 מ"ר יופחתו משטח חלקת המגורים והיקף הבניה הבסיסי בהתאמה. *תשלום לרשות של 33% משווי המגרש למגורים עפ"י שומה עדכנית למגרש המפוצל, התשלום יתבצע באופן הבא : השלמת תשלום   בשיעור 29.25% עבור 160 מ"ר. תשלום בשיעור 33% עבור יתרת הזכויות שלא נרכשו למעט האמור בסעיף קודם. *הרשות לא תאפשר לבעל זכויות בנחלה לפצל מגרש מתוך חלקת המגורים ללא זכויות בניה צמודות לו של לפחות 160 מ"ר. החלטה 1591

רכישת מלוא הזכויות למגורים בחלקת המגורים :

*החוכר רשאי לרכוש את מלוא הזכויות למגורים (הקיימות והעתידיות) בחלקת המגורים תמורת תשלום דמי רכישה (להלן: "דמי הרכישה") בשיעור של 33% משווי הקרקע של חלקת המגורים, בהתחשב בזכויות הבניה המאושרות ובפוטנציאל התכנוני למגורים וכן בזכות לפיצול המגרשים כמפורט בהחלטה מס' 1591. *חוכר אשר שילם את דמי החכירה ("מקדמה") בשיעור 3.75% כאמור ישלם בנוסף: תשלום בשיעור 29.25% (השלמה ל-33%) בהתאם לשומה עדכנית. *תשלום בשיעור 33% משומה פרטנית ליתרת הזכויות המאושרות בתכנית תקפה והפוטנציאל התכנוני למגורים לרבות הזכות לפצל מגרשים, אשר בעבורם טרם שולמו דמי חכירה מהוונים. *חוכר אשר לא שילם "דמי חכירה" בשיעור של 3.75% יחויב בתשלום בשיעור 33% משומה פרטנית למלוא הזכויות המאושרות בתכנית תקפה והפוטנציאל התכנוני למגורים לרבות הזכות לפצל מגרשים. *בנחלה בה הועברו זכויות בעבר ושולמו דמי הסכמה בגין העברת הזכויות, תינתן הנחה בדמי הרכישה ובלבד שדמי הרכישה  לא יקטנו מ- 20% 

משווי חלקת המגורים לפי הפירוט שלהלן :

בנחלה בה בוצעה העברת הזכויות לפי הסכם אשר נחתם בין הצדדים החל מ- 1/1/1993 דמי הרכישה יעמדו על 20% בלבד.  בנחלה בה בוצעה העברת הזכויות לפי הסכם אשר נחתם בין הצדדים לפני 1/1/1993 יקוזז מתשלום דמי הרכישה 80% מדמי  ההסכמה ששולמו בגין העברת הזכויות בתוספת הפרשי הצמדה בלבד. בכל מקרה דמי הרכישה לא יקטנו מ- 20% משווי חלקת המגורים כאמור לעיל. *חוכר אשר רכש את מלוא הזכויות למגורים בחלקת המגורים יהיה פטור מתשלום כלשהו לרשות בגין כל בניה למגורים בחלקת  המגורים, בכפוף לקיומה של תכנית תקפה, החוכר יהיה זכאי במלוא הזכויות למגורים (קיימות ועתידיות) לרבות הזכות לפיצול  מגרשים ויהיה פטור מתשלום דמי הסכמה בגין חלקת המגורים, (אינו פטור מתשלום בגין בניית פל"ח בנחלה, הרשות תמשיך  לגבות דמי הסכמה עבור שטחי הנחלה שאינם חלקת המגורים) הכל עפ"י המפורט בהחלטה מס' 1591. במועד העברת זכויות בנחלה כולה בין אם החוכר הצטרף להסדר בעבר ובין אם לא, יידרש החוכר כתנאי להעברת הזכויות לשלם לרשות דמי רכישה עבור מלוא הזכויות למגורים בחלקת המגורים בהתאם לאמור לעיל אולם בהחלטה 1591 נוספה האפשרות לחוכר שמחזיק הסכם חכירה ישיר בתוקף ומבקש להשאירו או לחוכר שמחזיק הסכם חכירה ישיר שלא בתוקף ומבקש לחדשו באותם תנאים ויש לו אפשרות לכך יוכל לבחור לשלם "דמי הסכמה" ולא "דמי רכישה" בעת מכירת הנחלה. על התשלומים המצוינים בהחלטה תחול הנחת אזורי עדיפות לאומית כמוגדר בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל הרלוונטיות למעט על תשלום דמי חכירה בשיעור של 3.75%. בהחלטה קיימת טבלה הקובעת את ערך ההנחה (שיעורי התשלום) באזורי עדיפות ראוי לציין כי הנחת האזור מוגבלת עד תקרה מסוימת כמפורט בהחלטות רשות מקרקעי ישראל הרלוונטיות. זכות להתחשבנות במקרים מסוימים תהיה כמפורט בהחלטה זו.

זקוקים לשמאי מקרקעין מומחה שיעזור לכם לחשב את דמי הרכישה ודמי ההסכמה?

המשרד שמאי מקרקעין ניצן מקובר מתמחה בשמאות מקרקעין, ניהול נכסים וייעוץ כלכלי בנושאי נדל"ן שונים כולל נחלות למכירה ומתמחה בכל הקשור אל החלטה 1591, תשאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.