הזכות להתחשבנות בהחלטה 1591

השלכותיה של החלטה 1591

השלכותיה  של החלטה 1591 על בעלי נחלות המחזיקים הסכם חכירה ישיר בתוקף או שלא בתוקף.

ההחלטה 1591 קובעת כי מדובר רק בבעלי נחלות שמחזיקים הסכם וזכאים לחדש את ההסכם לפי הנוסח שקיים ברשותם.

לאחר שהמוכר יעשה שימוש בזכות שהוקנתה לו בהחלטה 1591 וישלם את "דמי ההסכמה" לפי החלטה 534 ,הקונה לא יוכל לבצע "התחשבנות מחדש".


זכות להתחשבנות

הזכות להתחשבנות ניתנת בגין פעולות כגון :  תוספת בניה שבוצעו לאחר –9/6/2011  פיצול מגרש, פיצול מגרש מנחלה, העברת זכויות, ניתן לבקש התחשבנות מחדש בתוך שנה מהמועד בו הרשות תודיע על הפעלתה המלאה של ההחלטה :

  • בפיצול מגרש מנחלה שבוצע בתמורה לתשלום מלא של דמי חכירה מהוונים- ניתן לבקש זיכוי בהתאם לאמור בהחלטה.
  • בתוספת בניה למגורים משטח שמעל 160 מ"ר בגינה שולמו דמי חכירה מהוונים– יהא בעל הזכויות רשאי לבקש ביצוע התחשבנות.

יחידת דיור קיימת עם זכויות בנייה כוללות של לפחות 160 מ"ר, המשמשת בפועל את החוכר, תישאר צמודה לנחלה ולא יותר פיצולה מן הנחלה.

  • בגין העברת זכויות כאשר ההסכם נחתם לאחר יום 9/6/11 יהא המוכר רשאי לבקש ביצוע התחשבנות.

לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1591  "זכות ההתחשבנות"  היתה מוגבלת עד כה למי פנה עד ליום 09.04.2019.

לאחרונה התקבלה החלטה בהנהלת רשות מקרקעי ישראל (להלן – רמ"י) להאריך מועד ההתחשבנות בשנה נוספת כלומר עד 9.4.2020.


החלטה זו דורשת קבלתה ע"י מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה הבאה הצפויה לאחר כינון הממשלה הבאה.